...
Provincial Grand Lodge Northern Division_Logo bck

MASONIEKE WAARDES

PROVINSIALE GROOT LOSIE NOORDELIKE AFDELING

GLSA Crest

DIE MASONIEKE BEGINSELS VAN WAARHEID, MORALITEIT EN BROERLIEFDE IS FUNDAMENTELE WAARDES WAT VRYMESSELAARS BEKLEMTOON.

WAARHEID:

Waarheid in Vrymesselary verwys daarna om eerlik en opreg te wees in ons gedagtes, dade en woorde. Dit moedig individue aan om waarheid in alle aspekte van die lewe te soek en te handhaaf. Vrymesselaars word aangemoedig om eerlik met hulself en ander te wees, en om te streef na kennis, wysheid en begrip.

Vir ‘n Vrymesselaar sluit waarheid verskeie aspekte in en gaan dit verder as om bloot feitelike inligting te noem. Vir ‘n Vrymesselaar beteken waarheid:

Waarheid in Karakter: Vrymesselaars beklemtoon die belangrikheid van waarheid in ‘n mens se karakter. Dit behels om eerlikheid, opregheid en integriteit in alle aspekte van die lewe te hê. Dit beteken om ‘n lewe te handhaaf  wat gelei word deur morele en etiese beginsels en om getrou aan jouself te wees.

Waarheid in spraak: Vrymesselaars waardeer eerlike spraak. Hulle streef daarna om eerlik te praat en om bedrieglikhede, valshede of kwaadwillige skinderpraatjies te vermy. Dit moedig oop en opregte kommunikasie aan, wat vertroue en begrip onder individue bevorder.

Waarheid in aksies: Vrymesselaars glo daaraan om hul optrede met hul waardes te belyn. Hulle streef daarna om ‘n lewe te lei wat ooreenstem met hul morele en etiese oortuigings. Dit behels die demonstrasie van integriteit, regverdigheid en geregtigheid in hul handelinge met mekaar en met ander.

Op soek na waarheid: Vrymesselaars word aangemoedig om na waarheid te soek deur te streef na kennis, wysheid en begrip. Hulle word aangemoedig om lewenslange leerders te wees en om die wêreld rondom hulle te bevraagteken en te verken. Om waarheid te soek behels toewydingtot persoonlike groei en die verkryging van kennis op verskeievelde.

 

MORALITEIT:

Moraliteit in Vrymesselary verwys na ‘n deugsame en etiese lewe. Dit behels die nakoming van ‘n stel beginsels en waardes wat ‘n mens se gedrag teenoor ander reguleer. Vrymesselaars word aangemoedig om eerlikheid, integriteit, regverdigheid en respek in hul interaksies met ander te beoefen en uit te leef. Morele gedrag word beskou as noodsaaklik vir persoonlike groei en vir die skep van ‘n harmonieuse samelewing.

Vir ‘n Vrymesselaar behels moraliteit ‘n stel etiese beginsels en waardes wat hul denke, optrede en gedrag reguleer. Vir ‘n Vrymesselaar beteken moraliteit:

Deugsame Gedrag: Vrymesselaars streef daarna om ‘n deugsame lewe te lei gebaseer op morele beginsels. Hulle word aangemoedig om eerlikheid, integriteit, regverdigheid en geregtigheid toe te pas in hul interaksies met ander. Morele gedrag behels om te doen wat reg en regverdig is, selfs wanneer jy voor moeilike besluite of versoekings te staan ​​kom.

Persoonlike ontwikkeling: Vrymesselary plaas ‘n sterk klem op self verbetering en persoonlike groei. Moraliteit, in hierdie konteks, behels die voortdurende strewe om jou morele en etiese gedrag uit te leef en  te verbeter. Dit behels self refleksie, selfdissipline en die verbouing van positiewe eienskappe soos geduld, nederigheid en deernis.

Deernis en empatie: Vrymesselaars word aangemoedig om ‘n gevoel van deernis en empatie teenoor ander te ontwikkel. Moraliteit behels begrip en omgee vir die welsyn van medemens. Dit behels die behandeling van ander met vriendelikheid, respek en waardigheid, ongeag hul agtergrond, oortuigings of sosiale status.

Diens aan die mensdom: Moraliteit in Vrymesselary strek verder as slegspersoonlike gedrag. Vrymesselaars word opgeroep om aktief by te dra tot die verbetering van die samelewing. Dit sluit in die deelname aan liefdadigheidsgawe, die ondersteuning van filantropiese sake en die strewe om ‘n positiewe impak in hul gemeenskappe te maak. Moraliteit inspireer Vrymesselaars om diensbaar te wees aan ander en om te werk aan die welsyn van die mensdom as geheel.

BROEDERLIKE LIEFDE:

Broederliefde is ‘n sentrale beginsel van Vrymesselary wat die belangrikheid van eenheid, deernis en omgee vir mekaar beklemtoon. Dit bevorder ‘n gees van vriendskap en wedersydse ondersteuning onder Vrymesselaars.

Broederliefde strek verder as persoonlike verhoudings en sluit ‘n verbintenis tot die welsyn van die hele mensdom in.

Vrymesselaars word aangemoedig om ander by te staan ​​en op te hef, veral diegene in nood, sonder diskriminasie of vooroordeel.

Vir ‘n Vrymesselaar gaan broederliefde verder as blote vriendskap of kameraadskap. Dit sluit ‘n egte en diepgaande gevoel van verbintenis en deernis onder alle Vrymesselaars in, ongeag hul agtergronde, oortuigings of sosiale status.

Broederliefde beteken om elke mede-Vrymesselaar met vriendelikheid, respek en begrip te behandel. Dit behels die koestering van ‘n gees van eenheid, samewerking en ondersteuning binne die Orde. As Vrymesselaars word ons aangemoedig om mekaar as broeders te beskou, wat ‘n gevoel van insluiting en gemeenskap binne die organisasie skep.

Broederliefde strek verder as die grense van die Losie. Dit behels die bevordering van welwillendheid en harmonie binne die samelewing as geheel. Daar word van Vrymesselaars verwag om dade van liefdadigheid, welwillendheid en diens aan ander te demonstreer; nie net aan mede-Vrymesselaars nie, maar aan die hele mensdom.

In wese is broederliefde binne Vrymesselary ‘n oproep om deernis, empatie en vrygewigheid teenoor ander te beoefen. Dit is ‘n herinnering om die beginsel van universele broederskap te handhaaf, waar alle individue as deel van ‘n groter familie beskou word en sorg en ondersteuning verdien.

Deur broederliefde te omhels, streef Vrymesselaars daarna om ‘n wêreld te skep waar mense mekaar met vriendelikheid behandel, waar verskille gerespekteer word en waar die welstand van ander waardeer word.

masonic brotherly love
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.